# رم_افزار_فروش_اقتصادی_گاو_و_گوساله:_که_بهتون_میگه